Συνέντευξη στην Εφημερίδα "Μακεδονία"

Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου 2021

1. Κυρία Ευθυμίου, τι δεν πήγε καλά στο επιτελικό κράτος κατά τις πρόσφατες πυρκαγιές;

Το επιτελικό κράτος συντονίζει, ορίζει προτεραιότητες, παρεμβαίνει στις πε-ριπτώσεις εκείνες που υπάρχουν πολλές συναρμοδιότητες, αξιολογεί και επιβλέ-πει. Έτσι, αποτελεί μία απαραίτητη δομή, για να μπορεί να διοικηθεί σωστά μια χώρα. Ενδεικτικά και πετυχημένα αποτελέσματα από τη λειτουργία του είναι η διεκδίκηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και η επιτελική οργάνωση της Επιχείρησης «Ελευθερία». Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν γίνονται λάθη, όμως χρειάζεται πολύ χρόνος α-κόμα, για να οργανωθούν οι κρατικές δομές επιτελικά, δεδομένου ότι αφενός αυτό επιχειρείται για πρώτη φορά και αφετέρου απουσίαζε και το σχετικό υπόβαθρο.

2. Υπάρχουν ευθύνες; Και ποιες;

Ο πρωθυπουργός με θάρρος ζήτησε συγγνώμη από τους πολίτες ως προσωπική ανάγκη. Οι ευθύνες, όπως ο ίδιος δήλωσε, θα αποδοθούν την κατάλληλη στιγμή μετά από σκέψη και καθαρό μυαλό και σίγουρα όχι την ώρα της μάχης. Οι ευθύνες δεν αφορούν κατ’ ανάγκη μόνο σε πρόσωπα, αφορούν συχνά και σε δομές και σε διαδικασίες.

3. Τι πρέπει να αλλάξει στον συνολικό σχεδιασμό της δασοπυρόσβεσης και της αντιπυρικής δράσης;

Προσωπικά πιστεύω πώς καθίσταται αναγκαία η ενιαία δασική πολιτική υπό το πρισμα των νέων κλιματικών συνθηκών. Σύμφωνα με τις κυβερνητικές ανα-κοινώσεις όλη η δασική πολιτική συγκεντρώνεται στο Υπουργείο Περιβάλλο-ντος κάτω από τη Γενική Διεύθυνση Δασών. Η Πολιτική Προστασία ως ανεξάρ-τητος πυλώνας σκληρής κρατικής δομής αποκτά το δικό της διακριτό πρό-γραμμα, ύψους 714 εκατομμυρίων ευρώ, πλέον της δυνατότητας δανειοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ταμείο Ανάκαμψης. Επομένως, επιτυγχάνεται η ενιαία δασική πολιτική με δύο πυλώνες: την Πο-λιτική Προστασία και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο θα χαράσσει τη δασική πολιτική. Επιπρόσθετα, η Κυβέρνηση σχεδιάζει τη δημιουργία τάχιστα μιας ειδικής μονάδας δασικών επιχειρήσεων, την ΕΜΟΔΕ, η οποία θα επιχειρεί με περισσό-τερη τεχνογνωσία μέσα στο δάσος και θα αντιμετωπίζει την πυρκαγιά πριν αυτή φτάσει σε ένα οδικό δίκτυο.

4. Πως μπορούν να βοηθήσουν στον αγώνα κόντρα στην κλιματική κρίση; Ποιο είναι το μήνυμα που θα τους στέλνατε;

Η κλιματική κρίση είναι εδώ και επιβάλλει πλέον αλλαγές. Αλλαγές από τον προσανατολισμό της οικονομίας, μέχρι την εθνική ενεργειακή πολιτική και από τη λειτουργία του Κράτους μέχρι την καθημερινή συμπεριφορά του πολίτη σε σχέση με το περιβάλλον. Τα δεδομένα, λοιπόν, απαιτούν τολμηρές λύσεις για τις οποίες ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι προσωπικά είναι έτοιμος. Εκτός, όμως, από αυτό η συντελεσθείσα μεγάλη οικολογική καταστροφή μπορεί να αποτελέ-σει και μία ευκαιρία ευρύτερων συγκλίσεων, ευρύτερων συνεννοήσεων για την επίτευξη ενός μεγάλου εθνικού στόχου, που αφορά πρωτίστως την επόμενη γε-νιά, τους νέους μας και στην οποία η Ν.Δ. είναι ανοιχτή.

5. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε πριν από μερι-κές ημέρες σε διορθωτικές κινήσεις, που αφορούσαν στην λειτουρ-γία του Μεγάρου Μαξίμου και τον καλύτερο συντονισμό για την α-ποκατάσταση των επιπτώσεων από τις πρόσφατες πυρκαγιάς. Χρειάζονται και περαιτέρω αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα;

Ο ανασχηματισμός αποτελεί αποκλειστικό δικαίωμα του Πρωθυπουργού, ο οποίος άλλωστε είναι ο μόνος που μπορεί να γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας της Κυ-βέρνησης ολοκληρωμένα και πολύπλευρα. Επομένως, είναι και ο μοναδικός που μπορεί να έχει άποψη για το αν, πότε και ποιες αλλαγές χρειάζεται το κυ-βερνητικό σχήμα.

6. Την ίδια στιγμή ο αγώνας κατά της πανδημίας συνεχίζεται και κατά πολλούς το φθινόπωρο δε θα είναι εύκολο. Αντέχει η χώρα ένα νέο
 lockdown; Πως πρέπει να πειστούν οι ανεμβολίαστοι να εμβολια-στούν; Και αν συνεχιστεί η αύξηση των κρουσμάτων τι πρέπει να γίνει;

Προβάλει επιτακτική ανάγκη η οικονομία να λειτουργήσει και η κοινωνία να μείνει ανοιχτή. Και η απάντηση στο πρόβλημα της μετάλλαξης «Δέλτα» δεν μπορεί να είναι το lockdown αλλά ο εμβολιασμός και η λήψη μέτρων προστα-σίας. Η πρόθεση της Κυβέρνησης είναι να χρησιμοποιήσει τα μέσα που έχει στη διάθεσή της, προκειμένου να ενθαρρύνει και να πείσει τους συμπολίτες μας να εμβολιαστούν. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι η Κυβέρνηση θα είναι έτοιμη πριν τα τέλη του Αυγούστου να ανακοινώσει ποια θα είναι η πολιτική της για τους κλειστούς χώρους το φθινόπωρο και τον χειμώνα.

7. Σιγά σιγά μπαίνουμε σε ρυθμούς Έκθεσης: Ποιο πρέπει να είναι το μήνυμα της φετινής παρουσίας του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη;

Το μήνυμα αυτό θα το καθορίσει ο ίδιος βάσει του κυβερνητικού έργου που ε-πιδιώκει να δρομολογήσει κατά προτεραιότητα. Ωστόσο, ως βουλευτής έχω ι-διαίτερα ασχοληθεί, ιδίως κατά τη διάρκεια της πανδημίας, με τα θέματα των εργαζόμενων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και επιπρόσθετα, με τα θέ-ματα της βίας κατά των γυναικών αλλά και τα προβλήματα της νέας γενιάς, ως η νεότερη βουλευτής της παράταξής μου στην Ά Θεσσαλονικης. Επομένως, θα ήθελα στο μήνυμα της φετινής έκθεσης να περιλαμβάνονται πρωτοβουλίες εν-δυνάμωσης των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και κυρίαρχα των νέων αν-θρώπων που αποτελούν και το πιο μεγάλο πλεονέκτημα προς αξιοποίηση για την ανάπτυξη της Θεσσαλονικης.

8. Είστε ευχαριστημένη από την πορεία των έργων της Θεσσαλονίκης; Που πρέπει οι ρυθμοί να ανέβουν;

Οι Θεσσαλονικείς έχουν κουραστεί να ακούν τόσα χρόνια από το βήμα της έκ-θεσης εξαγγελίες, που λίγες εξ αυτών, δυστυχώς, υλοποιούνται. Ο Πρωθυ-πουργός ορθώς έχει θέσει το πλαίσιο και τους στόχους για τη δρομολόγηση από τους αρμόδιους φορείς της υλοποίησης των έργων στην πόλη μας. Ως βου-λευτής γίνομαι δέκτης παραπόνων ειδικά για την ολοκλήρωση του Μετρό, ένα έργο που έγινε σύγχρονο γεφύρι της Άρτας. Μετά, λοιπόν, και την απόφαση του ΣτΕ επιβάλλεται η επιτάχυνση του έργου, ώστε να είναι έτοιμο εντός των ορισθέντων από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ χρονοδιαγραμμάτων. Παράλληλα, έχω διατυπώσει δημόσια από το βήμα της Βουλής την άποψή μου ότι η Θεσσαλο-νίκη δικαιούται μεγαλύτερο τμήμα από τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Γι’ αυτό τόσο η τοπική αυτοδιοίκηση όσο και η Πολιτεία οφείλουν να στρέ-ψουν τις ενέργειές τους προς την κατεύθυνση αυτή. Εργα αναπτυξης των δυτι-κών συνοικιών της Θεσσαλονίκης, η ανάδειξη του παραλιακού μετώπου, η α-ξιοποίηση των πρώην στρατοπέδων (Παυλου Μελα, Σκόδρα κα) μπορούν να επιταχυνθούν και μέσα απο τη διεκδίκηση κονδυλίων απο το Ταμείο Αναπτυ-ξης.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα "Μακεδονία", στις 22/08/2021

Δικηγορικό Γραφείο

Ερμού 3, Θεσσαλονίκη, 54625
2310 232 418

Πολιτικό Γραφείο

Τσιμισκή 3, Θεσσαλονίκη, 54625
2310 252 620

E-mail

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ακολουθήστε με

Άννα Ευθυμίου Copyright © 2022 | Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος | Σχεδιασμός Ιστοσελίδων DigiSol