Πως αναγνωρίζεται ο πλασματικός χρόνος παιδιών στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Δευτέρα, 01 Ιουνίου 2015
Με τις διατάξεις του Ν.3996/2011 επέρχονται πολλές και σημαντικές μεταρρυθμίσεις, στα μέχρι σήμερα ισχύοντα, όσον αφορά την αναγνώριση πλασματικού χρόνου παιδιών στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, προβλέπεται:

    Αυτοτελές δικαίωμα αναγνώρισης του πλασματικού χρόνου παιδιών στον ασφαλισμένο πατέρα και όχι εκχώρηση δικαιώματος αναγνώρισης από την ασφαλισμένη μητέρα, όπως προβλεπόταν σύμφωνα με το προϊσχύον καθεστώς.

    Το δικαίωμα αναγνώρισης επεκτείνεται και στους ασφαλισμένους του ΝΑΤ, που ήταν εκτός πεδίου εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων.

    Το δικαίωμα αναγνώρισης μπορεί να ασκηθεί όχι μόνο από τον ένα γονέα, αλλά και από τους δύο και για το ίδιο παιδί.

    Δεν τίθεται πλέον περιορισμός του δικαιώματος άσκησης σε σχέση με την ημερομηνία γέννησης ή υιοθεσίας του παιδιού, κατά συνέπεια η αναγνώριση μπορεί να γίνει ανεξαρτήτως του χρόνου γέννησης ή υιοθεσίας των παιδιών.

    Το αίτημα για αναγνώριση δεν απαιτείται να συνυποβάλλεται με συνταξιοδοτικό αίτημα, αλλά μπορεί να υποβληθεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή του ασφαλιστικού βίου των ασφαλισμένων.

    Από την άσκηση του δικαιώματος αναγνώρισης εξαιρούνται οι συνταξιούχοι, δεδομένου ότι ,από την γραμματική διατύπωση των κοινοποιούμενων διατάξεων προκύπτει ότι, η συγκεκριμένη αυτή κατηγορία είναι εκτός πεδίου εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων.

    Για την αναγνώριση του πλασματικού χρόνου η συνολική εισφορά εργοδότη και ασφαλισμένου βαρύνει τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους και όχι του Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης όπως προβλεπόταν από το προϊσχύον καθεστώς.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Νόμου 3996/2011 ορίζεται ότι: «Στους ασφαλισμένους των φορέων Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ,πλην ΟΓΑ, καθώς και του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ), οι οποίοι θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τις προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν από 1/1/2011 και εφεξής, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3863/2010, αναγνωρίζεται πλασματικός χρόνος για κάθε παιδί, ο οποίος ανέρχεται σε 1 έτος ή 300 ημέρες ασφάλισης για το πρώτο παιδί και σε δύο (2) έτη ή 600 ημέρες ασφάλισης για κάθε επόμενο παιδί και μέχρι το τρίτο».

Οι διατάξεις του άρθρου 39, εφαρμόζονται για τους ασφαλισμένους και τις ασφαλισμένες που θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με προϋποθέσεις (χρονικές και ηλικιακές) που διαμορφώνονται και ισχύουν από 1/1/2011 και εφεξής, με βάση τις προσαυξημένες προϋποθέσεις που θέτει το άρθ. 10 του Ν. 3863/2010.

Ο συνολικός χρόνος που αναγνωρίζεται ανέρχεται και πάλι στα πέντε (5) έτη ή 1500 ημέρες κατ’ ανώτατο όριο και είναι 300 ημέρες ασφάλισης για το πρώτο παιδί , 600 ημέρες ασφάλισης για το δεύτερο παιδί και 600 ημέρες για το τρίτο.

Ο χρόνος που αναγνωρίζεται λαμβάνεται υπόψη τόσο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης στις περιπτώσεις που το δικαίωμα έχει ήδη θεμελιωθεί, (μετά την 1/1/2011), υπό την προϋπόθεση ότι, οι ασφαλισμένοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 3.600 ημέρες πραγματικής ή προαιρετικής ασφάλισης.

Ωστόσο, ο εν λόγω πλασματικός χρόνος δεν συνυπολογίζεται για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος με τις διατάξεις:

    Των μητέρων και χήρων πατέρων ανηλίκων τέκνων (5.500 Η.Ε.).
    Των γονέων αναπήρων τέκνων καθώς και των συζύγων και αδελφών αναπήρων (7.500 Η.Ε.).
    Των ελάχιστων ημερών ασφάλισης στον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (4.500, από τις οποίες 3.600 στον Κ.Β.Α.Ε.).

Αντίθετα, λαμβάνεται υπόψη για όλες τις υπόλοιπες διατάξεις, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αυξάνουν τις ημέρες εργασίας από 10.000 και 10.500 σε 12.000, των διατάξεων που προβλέπουν αύξηση του ορίου ηλικίας όταν υπάρχουν 10.500 ημέρες ασφάλισης από τις οποίες 7.500 ημέρες στον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων καθώς και της διάταξης με 4.500 ημέρες, αφού δεν υφίσταται για την περίπτωση αυτή εξαίρεση.

Δεδομένου όμως ότι ,οι νέες ρυθμίσεις αφορούν μόνο τους ασφαλισμένους οι οποίοι για τη συνταξιοδότησή τους κάνουν χρήση διατάξεων που ορίζουν αυξημένες χρονικές ή ηλικιακές προϋποθέσεις, πρακτικά η δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου παιδιών για τη συμπλήρωση των 4.500 ημερών ασφάλισης αφορά μόνο τις γυναίκες ασφαλισμένες και όχι τους άνδρες, αφού οι συγκεκριμένοι δεν θίγονται ούτε ως προς τις χρονικές ούτε ως προς τις ηλικιακές προϋποθέσεις.

Επίσης, επιπλέον του αναγνωριζόμενου πλασματικού χρόνου παιδιών, μπορεί να αναγνωριστεί από τους ενδιαφερόμενους και ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 5 του Ν. 1483/1984 , όπως αυτές ισχύουν.

Τέλος, ότι ο εν λόγω πλασματικός χρόνος δε λαμβάνεται υπόψη για συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας ή λόγω θανάτου.

 

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Καρφίτσα, Δευτέρα 1/6/2015

Άννα Ευθυμίου Copyright © 2020 | Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος | Σχεδιασμός Ιστοσελίδων DigiSol